Aktuality 28. 04. 2016

Madam Discharge úspěšně v cíli! Evropský parlament schválil absolutorium za hospodaření Evropské komise

Madam Discharge úspěšně v cíli! Evropský parlament schválil absolutorium za hospodaření Evropské komise

Jeden z nejdůležitějších dokumentů zaměřených na hospodaření se společnými finančními zdroji na úrovni EU většinou hlasů schválil ve čtvrtek 28. dubna 2016 Evropský parlament. Zprávu o udělení absolutoria hospodaření Evropské komise za rok 2014 předložila česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE). Prosadila v ní nové pohledy na hospodaření s evropským rozpočtem i novou obsahovou strukturu, umožňující snazší orientaci v textu.

„Hlavním smyslem navržených změn v posuzování výdajů z evropského rozpočtu je vyhodnotit, zda prostředky nejen respektují formální a legislativou daná pravidla, ale zda též přispívají k reálným efektům a dopadům ekonomického, sociálního či environmentálního vývoje Evropské unie,“ shrnula svůj postoj ke kontrole hospodaření M. Dlabajová, místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP. Podle ní je nezbytné alokovat prostředky do oblastí, kde bude mít jejich investice největší efekt, a v souvislosti s tím identifikovat nové evropské priority.

Transparentnost a objektivita

„Mojí snahou při práci na udělení absolutoria byla maximální transparentnost, objektivita a projektový přístup, respektující finanční zájem celé Evropské unie a jejích občanů. Jsem potěšena, že tento přístup se projevil ve finální podobě textu, který dnes schválilo plenární zasedání,“ konstatovala M. Dlabajová. Jak dodala, rozpočet EU měl být vybaven takovými kontrolními nástroji a mechanismy, aby v dalších letech nemohlo docházet ke zneužívání evropských prostředků či zbytečné chybovosti projektů.

„Jsem si vědoma toho, že při prosazování nových prvků je zapotřebí hledat politické kompromisy. Přesto trvám na svém názoru, že absolutorium by mělo být maximálně objektivní a kompetentní a nemělo by se stát nástrojem politického boje či vyřizování si účtů mezi členskými státy,“ komentovala M. Dlabajová snahu některých poslanců zúžit pohled na hospodaření s veřejnými prostředky pouze na mediálně vděčné kauzy „provinilců“ bez návrhu konkrétní nápravy. Podle poslankyně musí být absolutorium logickým politickým dokumentem, nikoliv nástrojem nesystematického pranýřování náhodně odhalovaných viníků.

České zájmy

Česká republika musí podle Dlabajové bojovat za své zájmy na evropské úrovni, stejně jako to dělají ostatní státy. „Skutečnost, že jsem byla jako první zástupce České republiky jmenována zpravodajkou pro tuto důležitou zprávu o hospodaření Evropské komise, vnímám jako významnou příležitost, jak prostřednictvím usilovné práce na této zprávě získat větší vliv na rozhodování EU,“ uzavřela Martina Dlabajová.

Další informace k tématu naleznete zde.


Kontakt